Tribhuvan University

Pokhara University

Purbanchal University

Mid Western University

Far Western University

Kathmandu University

Lumbini Buddhist University

Nepal Sanskrit University